Archive for سپتامبر, 2010

54- چرا از عشق گریزی نیست؟ دکتر:

سپتامبر 29, 2010

.
زیبایی، اگر ستایش نشود، به درد ِ لای ِ جرز ِ دیوار هم نمی‌خورد.

Advertisements

53-

سپتامبر 29, 2010

.
از نظر دکتر، زیبایی، بعد از سوفیا لورن وجود نداشت. البته این که این نظر تا چه حد محصول ِ خداحافظی ِ دکتر با سینما بعد از این بانوی فقید است، خود بحث دیگری است که در این مقال نمی‌گنجد.

52-

سپتامبر 28, 2010

.
یک شب آمدند در را زدند گفتند شما باید با ما بیایید. گفتم من نمی آیم. گفتند از مقامات بالا دستور رسیده که باید شما را حتما با خودمان ببریم. سپس دو نفر دست من را گرفتند و با خود بردند. ولی من هرگز با آنها نرفتم.

51- مثنوی موسی و شبان، تصحیح دکتر الف

سپتامبر 26, 2010

.
گفت ای موسی دهانم دوختی
— —- — —- — – — — —- —

— —– — — — —– – — —- —
—– — — – — – —– – — — —

50-

سپتامبر 21, 2010

.
شیخ گفت هیس!
مریدان جملگی نعره بزدند.

49- Surrealism

سپتامبر 18, 2010

.
گند همه چی در اومده، دیگه هیچ چی رو نمیشه توضیح داد …

48- گچپژ

سپتامبر 7, 2010

.
لبی به همراه بوسه ای
بر گونه ای که نام‌ش انسان نیست
آه دریغا ژپتو چه کردی …